ZUS bez granic

Renta rodzinna z ZUS w świetle prawa UE

W razie śmierci osoby, która pracowała i podlegała ubezpieczeniom społecznym w Polsce, pozostali przy życiu członkowie jej rodziny mogą nabyć prawo do renty rodzinnej z ZUS, o ile spełnią warunki określone w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Warunki nabycia prawa do renty rodzinnej z ZUS oraz zasady obliczania jej wysokości zostały omówione w odrębnej ulotce informacyjnej, pt. Renta rodzinna, która jest dostępna w każdej jednostce Zakładu i na stronie www.zus.pl.

Jeżeli osoba, po której ma być przyznana renta rodzinna, pracowała nie tylko w Polsce, lecz także za granicą w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej albo Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, lub też jeśli osoba ubiegająca się o rentę rodzinną mieszka w jednym z tych państw, to w odniesieniu do tego świadczenia mają zastosowanie zasady unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Dowiedz się więcej!