ZUS bez granic

Renta z tytułu niezdolności do pracy w świetle prawa UE

Osoby pracujące i podlegające ubezpieczeniom społecznym w Polsce, w razie utraty zdolności do zarobkowania, mogą nabyć prawo do renty z ZUS z tytułu niezdolności do pracy, o ile spełnią warunki określone w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Warunki nabycia prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy oraz zasady obliczania jej wysokości zostały omówione w odrębnej ulotce informacyjnej, pt. Renta z tytułu niezdolności do pracy, która jest dostępna w jednostkach Zakładu oraz na stronie www.zus.pl.

Osoby, które utraciły zdolność do pracy, a które kiedyś pracowały lub mieszkały (albo nadal pracują lub mieszkają) także za granicą w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej (UE) albo państwach należących do Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), mogą być objęte unijną koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego.

Dowiedz się więcej!